วันอังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2551

ระเบียบการแข่งขันฟุตบอล5คน

ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 5 คน (ฟุตซอล) นักเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2550
…………………………

เพื่อให้การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 5 คน (ฟุตซอล) ในการแข่งขันกีฬานักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2550 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษา สำนักการศึกษา จึงออกระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 5 คน( ฟุตซอล)ไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักการศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันฟุตบอล 5 คน (ฟุตซอล) ของกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2550 ”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 5 คน (ฟุตซอล) จำนวน 4 รุ่น คือ
1. รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ชาย/หญิง (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2540)
2. รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย/หญิง (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2538)
3. รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย/หญิง (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2536)
4. รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย/หญิง (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2534)
ข้อ 4 คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
4.1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ไม่น้อยกว่า 60 วัน
(นับถึงวันสมัคร)
4.2. อายุไม่มากกว่าในระดับอายุที่กำหนด (ตามข้อ 3 ) โดยยึดปี พ.ศ. เป็นเกณฑ์

ข้อ 5 การสมัครเข้าแข่งขัน
ทีมหนึ่ง ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน และ
เจ้าหน้าที่ทีมไม่เกิน 3 คน
ข้อ 6 หลักฐานประกอบการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
6.1 ใบสมัครและแผงติดรูปถ่ายตามที่สำนักการศึกษากำหนด
6.1.1 รูปถ่ายของนักกีฬา จำนวนไม่เกิน 12 คน, ผู้ฝึกสอน หรือผู้ควบคุมทีม จำนวน
คนละ 1รูป ติดลงในแผงรูปให้เรียบร้อย พร้อมลายเซ็นในแผงรูปนักกีฬา โดยใส่รายละเอียดของนักกีฬาในแผงรูปให้เรียบร้อย ครบถ้วน ต้องประทับตราโรงเรียน/สำนักงานเขต พร้อมทั้งให้ผู้บริหารสถานศึกษา ลงนามรับรอง
6.1.2 ใบสมัครเข้าแข่งขัน ไม่ต้องติดรูปถ่าย โดยรายละเอียดของนักเรียนที่เข้าแข่งขัน
ให้ครบถ้วน พร้อมการรับรองของผู้ปกครอง, และการรับรองของผู้บริหารให้ครบถ้วน
6.1.3 ใบรับรองของโรงเรียน ให้รับรองการศึกษาโดยระบุ ชื่อ – สกุล วันเดือนปีเกิด
เลขประจำตัวนักเรียน โดยครูประจำชั้น, ผู้บริหารโรงเรียนลงนามรับรอง และประทับตราโรงเรียนในใบรับรอง

6.2 สำเนาทะเบียนบ้าน ที่ผู้บริหารโรงเรียนนั้นเป็นผู้รับรองสำเนา
ข้อ 7 วิธีสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
7.1 การแข่งขันในระดับระดับสำนักงานเขตให้ดำเนินการกันตามระเบียบการแข่งขันของสำนัก
การศึกษาเป็นเกณฑ์โดยอนุโลม และตามข้อตกลงของคณะกรรมการระดับกลุ่มเขตเพิ่มเติม โดยสมัครเข้าแข่งขันในนามทีมโรงเรียน ตามความพร้อมของโรงเรียน ตามความสมัครใจ ส่งใบสมัครตามวันและเวลาที่กำหนด ที่สำนักงานเขตที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน การจัดการแข่งขันในระดับสำนักงานเขต เพื่อหาตัวแทนสำนักงานเขต
7.2 การแข่งขันในระดับกลุ่มเขต(โซน) จำนวน 12 กลุ่มเขต(โซน) การจัดกลุ่มเขต)โซน)ให้ยึด
ตามข้อบังคับสำนักการศึกษาว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2548เป็นหลัก ให้สมัครเข้าแข่งขันในนามทีมสำนักงานเขต โดยสมัครกับสำนักงานเขตที่เป็นเจ้าภาพกลุ่มเขต(โซน) กำหนดหลักฐานการสมัครให้เป็นไปตามระเบียบใน ข้อ 6 ทำการแข่งขันจนได้ทีมชนะเลิศ ให้ทีมชนะเลิศทั้งชายและหญิงในแต่ละรุ่น จำนวน 1 ทีม เป็นตัวแทนกลุ่มเขต จำนวน 12 โซน เข้าแข่งในระดับกรุงเทพมหานคร
7.3 การแข่งขันในระดับกรุงเทพมหานคร ให้ทีมโรงเรียนที่ชนะเลิศในระดับกลุ่มเขต(โซน)เป็น
ตัวแทนในนามทีมตัวแทนกลุ่มเขต(โซน) กลุ่มเขตละ 1 ทีม จำนวน 4 รุ่น ชาย และหญิง เข้าแข่งขันในระดับกรุงเทพมหานคร ณ. สนามกีฬาประชานิเวศน์ เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร
ข้อ8 การแข่งขันในระดับกรุงเทพมหานคร
8.1 ให้ทีมที่ชนะเลิศที่ 1 เป็นตัวแทนกลุ่มเขต (โซน) จัดส่งหลักฐานการสมัคร หลักฐาน
นักกีฬา (ตามที่ระบุไว้ในข้อ6) โดยตรงที่กองลูกเสือ-ยุวกาชาด สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ตามกำหนดที่แจ้งให้ทราบต่อไป
8.2 ทีมใดที่ยื่นใบสมัคร และหลักฐานการแข่งขันแล้ว สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
รายชื่อนักกีฬาได้ก่อนการแข่งขันวันแรกของทีมในตารางการแข่งขัน หลังจากนั้นห้ามมิให้ทีมขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเพิ่มเติมรายชื่อนักกีฬาอีก ไม่ว่ากรณีใด
8.3 การตรวจสอบหลักฐานของนักกีฬา ดำเนินการ ดังนี้
8.3.1 ให้มีการตรวจสอบความเรียบร้อยของหลักฐานนักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมการ
แข่งขันก่อน ในเรื่องของรูปถ่าย , ชื่อสกุล-วันเดือนปีเกิด, มีหลักฐานประกอบใบสมัคร อย่างเรียบร้อย โดยมีการลงนามรับรองของผู้บริหารโรงเรียนอย่างครบถ้วน
8.3.2 ให้สิทธิให้เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันตรวจสอบหลักฐานของนักกีฬา หาก
ณ.วันที่เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันมีการตรวจสอบหลักฐานนักกีฬา พบว่านักกีฬาคนใดมีหลักฐานไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือ คุณสมบัติไม่ถูกต้องให้ตัดสิทธิ์นักกีฬาผู้นั้น ออกจากทีม และถ้าหากนักกีฬาทีมโรงเรียนใดถูกตัดสิทธิ์จนเหลือนักกีฬาในทีมน้อยกว่า 5 คน ทีมโรงเรียนนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขัน โดยทีมนั้นไม่มีสิทธิ์แก้ไข เพิ่มเติมหลักฐานใดใดอีก และจะเรียกร้องสิทธิใดใดอีกไม่ได้

8.3.3 ภายหลังการแข่งขัน ถ้าปรากฏว่า หลักฐานของนักกีฬา ทีมใดที่ชื่อ – สกุล
หรือวัน เดือน ปี เกิด ของนักกีฬา ไม่ตรงกับความเป็นจริง กับใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน คุณสมบัติไม่เป็นไปตามกำหนด ( ข้อ 4 ) โดยการประท้วงของคู่แข่งขัน ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ ตัดสิทธิทีมนั้นออกจากการแข่งขัน และให้พิจารณาลงโทษนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้รับมอบอำนาจที่ลงนามในใบสมัคร โดยอ้างว่าไม่รู้ข้อเท็จจริง หรือไม่ทราบระเบียบ ข้อบังคับของการจัดการแข่งขันไม่ได้
ข้อ 9 กติกาการแข่งขัน
(1) ให้ใช้กติกาการแข่งขันฟุตซอลของสหพันธ์ฟุตซอลนานาชาติ (FIFA) ซึ่งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ได้ประกาศใช้แล้ว โดยมิได้ขัดกับระเบียบสำนักการศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันฟุตบอล 5คน (ฟุตซอล) ในการแข่งขันกีฬานักเรียนของกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2550
(2) นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมทีม ที่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ต้องยอมรับคำตัดสินของกรรมการผู้ตัดสินโดยเด็ดขาด จะอุทธรณ์ใด ๆ มิได้
ข้อ 10 การจัดการแข่งขัน
กำหนดระยะเวลาการแข่งขัน กำหนด ดังนี้
10.1รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี แบ่งออกเป็น 2 ครึ่ง เท่า ๆ กัน แข่งขันครึ่งละ 10 นาที
พักระหว่างครึ่งเวลาไม่เกิน 5 นาที
10.2 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี แบ่งออกเป็น 2 ครึ่ง เท่า ๆ กัน แข่งขันครึ่งละ 10 นาที
พักระหว่างครึ่งเวลาไม่เกิน 5 นาที
10.2 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี และ 16 ปี แบ่งออกเป็น 2 ครึ่ง เท่าๆ กัน แข่งขันครึ่งละ
12นาทีพักระหว่างครึ่งเวลาไม่เกิน 5 นาที
(1) การแข่งขัน(ระดับกรุงเทพมหานคร)ในรอบแรก แบ่งออกเป็น 4 สาย สายละ 3 ทีม
แข่งแบบแพ้คัดออก(น๊อคเอาท์) คัดเอาทีมยืนที่ชนะในสายจำนวน 1 ทีม เข้ารอบรองชนะเลิศ
(3) การแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ ทีมยืนของสาย ก. พบกับทีมยืนของสาย ข. และทีมทีมยืนของสาย ค. พบกับทีมยืนของสาย ง.
(4) ทีมที่ชนะในรอบรองชนะเลิศไปชิงชนะเลิศ และทีมที่แพ้ในรองรองชนะเลิศทั้ง 2 ทีม ได้อันดับที่ 3 ( ไม่มีการชิงอันดับที่ 3 )
ข้อ 11 ผลการแข่งขัน และการให้คะแนน
(1) การแข่งขันในรอบแรก ทีมที่ทำประตูได้มากกว่าเป็นทีมที่ชนะทีมที่ไม่มาแข่งขันหรือทีมที่มาแข่งขันล่าช้า(ข้อ12.2)ให้มีสภาพเป็นฝ่ายแพ้ คู่แข่งขันเป็นฝ่ายชนะ กรณีที่ประตูได้เท่ากันเมื่อหมดเวลา ให้หาผู้ชนะโดยการเตะโทษ ณ จุดเตะโทษโดยไม่มีการต่อเวลาพิเศษ
(2) การแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ หรือรอบชิงชนะเลิศ หลังจากหมดเวลาการแข่งขันของครึ่งเวลาหลังแล้ว ปรากฏว่าผลเสมอกัน ให้หาผู้ชนะโดยการเตะโทษ ณ จุดเตะโทษโดยไม่มีการต่อเวลาพิเศษ
ข้อ 12 ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
12.1 ให้ผู้ควบคุมทีมนำนักกีฬาไปทำการแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ก่อนการแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 15 นาที และทำการส่งรายชื่อ และหมายเลขผู้เล่นที่จะลงทำการแข่งขัน และผู้เล่นสำรอง ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
12.2 ทีมใดที่มาทำการแข่งขันช้ากว่าเวลาที่กำหนด หรือทีมใดที่มีนักกีฬาน้อยกว่า 5 คนคณะกรรมการจะให้เวลาแก่ทีมอีก 10 นาที หากเกินกว่าเวลานี้แล้ว ทีมนั้นยังไม่พร้อมหรือยังไม่ปรากฏในสนามแข่งขัน ทีมนั้นจะถูกปรับให้เป็นแพ้ในการแข่งขันนัดนั้น
12.3 ทีมที่มาแข่งขันล่าช้า จะเรียกร้องขอเวลาเพื่ออบอุ่นร่างกายนักกีฬาจากคณะกรรมการมิได้เมื่อถึงกำหนดเวลาการแข่งขันแล้ว ให้คณะกรรมการผู้ตัดสิน ดำเนินการแข่งขันได้เลย
12.4 นักกีฬาที่ถูกคาดโทษ(ใบเหลือง) 2 ครั้ง ไม่มีสิทธิลงทำการแข่งขันในนัดถัดไป1ครั้ง
12.5 นักกีฬาที่ถูกไล่ออก(ใบแดง) 1 ครั้ง ไม่มีสิทธิ์ลงทำการแข่งขันในนัดถัดไป 1 ครั้ง และกีฬาที่ถูกใบแดง 2 ครั้ง จะถูกตัดสิทธิให้ออกจากการแข่งขันประจำปีนั้น
12.6 ในระหว่างการแข่งขัน ทีมใดที่ผู้เล่นต้องออกจากสนามแข่งขันจนเหลือผู้เล่นน้อยกว่า 2 คน ( ในสนาม ) ทีมนั้นจะถูกปรับให้เป็นแพ้ในการแข่งขันนัดนั้น
12.7 การเปลี่ยนตัวผู้เล่นสามารถเปลี่ยนตัวได้ไม่จำกัดจำนวนในขณะที่ทำการแข่งขันกำลังดำเนินการอยู่ (ยกเว้นผู้รักษาประตู ต้องเปลี่ยนขณะที่ลูกบอลอยู่นอกการเล่น) โดยผู้เล่นที่เปลี่ยนตัวออกมาแล้วสามารถเปลี่ยนตัวเข้าไปเล่นได้อีก
12.8 อุปกรณ์ผู้เล่นประกอบด้วยเสื้อยืด กางเกงขาสั้น (ยกเว้นผู้รักษาประตูอาจใส่เสื้อแขน
ยาวและกางเกงขายาวได้) ถุงเท้ายาว รองเท้าพื้นเรียบไม่มีปุ่ม
12.9 ชุดแข่งขันของผู้เล่นต้องมีสี และหมายเลขให้เรียบร้อย มองเห็นได้ชัดเจน ผู้รักษาประตูต้องมีสีชุดแข่งขันแตกต่างจากผู้เล่นอื่น ผู้เล่นที่ใส่เสื้อหมายเลขใด จะเปลี่ยนเลขไม่ได้ตลอดเวลาการแข่งขัน(ผู้เล่นที่เปลี่ยนเป็นผู้รักษาประตู ต้องใช้หมายเลขเดิมของผู้เล่นนั้นๆ ด้วย)
12.10 ทีมที่มีเจตนาที่จะไม่ลงทำการแข่งขัน หรือเจตนาผละออกจากการแข่งขัน จากการแข่งขันที่กำลังดำเนินการอยู่ ให้ถือว่าทีมนั้นผิดมารยาทอย่างร้ายแรง ให้ตัดสิทธิทีมนั้นออกจากการแข่งขัน
12.11 ทีมใดก่อเหตุวุ่นวาย มีเรื่องชกต่อย ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬา หรือกองเชียร์ หรือเจ้าหน้าที่
ทีมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะรายงานเกี่ยวกับความประพฤติให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และพิจารณาดำเนินการตามที่เหมาะสมต่อไป
12.12 ให้มีเจ้าหน้าที่ทีม ลงไปในสนามแข่งขันไม่เกิน 3 คน โดยห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ทีมเดินสอนนักกีฬารอบๆสนาม ที่ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการผู้ตัดสิน และห้ามมิให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องกับทีมลงสนามการแข่งขันโดยเด็ดขาด
ข้อ 13 การประท้วง
13.1 ทีมที่จะประท้วงเกี่ยวกับคุณสมบัติของนักกีฬา ให้บุคคลที่ลงนามในใบสมัคร หรือผู้รับมอบอำนาจ ลงนามในใบประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีข้อความชัดเจน และสมบูรณ์ และมีหลักฐานการประท้วงประกอบให้เรียบร้อย ยื่นแก่ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน พร้อมเงินประกันการประท้วงครั้งละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) หากการประท้วงไม่เป็นจริง ให้ริบเงินประกันเป็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร
13.2 เมื่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้รับคำประท้วงแล้ว จะดำเนินการประชุมพิจารณาการประท้วงทันที ภายใน 24 ชั่วโมง ทีมที่ถูกประท้วงต้องมาชี้แจงข้อกล่าวหาในการประท้วง หากทีมสละสิทธิ ไม่ขอแก้ข้อประท้วง และยอมรับคำประท้วงนั้นว่าเป็นจริง ทีมนั้นจะถูกตัดสิทธิออกจากการแข่งขัน และคณะกรรมการจะทำรายงานต่อผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาการลงโทษที่เหมาะสมต่อไป
13.3 การประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬา ให้ดำเนินการประท้วงได้ในรอบแรก และ
รอบรองชนะเลิศเท่านั้น เมื่อทีมเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศแล้ว จะทำการประท้วงมิได้
13.4 ระหว่างที่มีการประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา ให้การแข่งขันดำเนินการไปตามกำหนดเวลาของการแข่งขันที่วางไว้โดยมิให้หยุดชะงัก จนกว่าเวลาการแข่งขันจะสิ้นสุด
13.5 คำตัดสินของคณะกรรมการการจัดการแข่งขันให้ถือเป็นเด็ดขาด จะอุทธรณ์ใด ๆ มิได้
ข้อ 14 บทลงโทษ
14.1ทีมที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักการศึกษาว่าด้วย
การแข่งขันฟุตบอล 5 คน (ฟุตซอล) ของการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2550 โดยเคร่งครัด ตั้งแต่การแข่งขันในระดับกลุ่มเขตเขตเป็นต้นไป หากทีมใดกระทำการ หรืองดเว้นกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนต่อระเบียบฯ ดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถดำเนินการเพื่อความยุติธรรมได้ และสามารถดำเนินการรายงานผู้บังคับบัญชาลงโทษตามเหมาะสมเพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างได้
14.2 ทีมที่เข้าแข่งขัน จะต้องควบคุมมารยาทของเจ้าหน้าที่ทีมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าหน้าที่ทีมคนใด กล่าว หรือแสดงกิริยาที่ดูถูก ด่าทอ ก้าวร้าวโดยมิสมควร ต่อคณะกรรการผู้ตัดสิน หรือ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะทำการตักเตือน หากไม่เคารพระเบียบการแข่งขัน คณะกรรมการฯ จะทำการบันทึกพฤติกรรม และทำรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น และทีมนั้นจะถูกลงทางวินัยตามสมควรและถูกโทษห้ามเข้าแข่งขันในปีต่อไป มีระยะเวลา 1 ปี
14.3 หากปรากฏว่า ทีมถูกประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬา จนไม่มีทีมที่จะทำการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ หรือรอบชิงชนะเลิศในรอบใดรอบหนึ่งได้ ทีมที่มีคุณสมบัติพร้อม อาจได้รับตำแหน่งและเหรียญรางวัลโดยมิต้องทำการแข่งขันเลยก็ได้
ข้อ 15 รางวัลในการแข่งขัน
15.1สำนักการศึกษา จะมอบเหรียญรางวัลกะไหล่ทอง, กะไหล่เงิน และกะไหล่ทองแดง
พร้อมทั้งเกียรติบัตร แก่ทีมที่ชนะเลิศอันดับที่ 1 อันดับที่ 2 และอันดับที่ 3 ของแต่ละรุ่นอายุ
15.2 นักกีฬาที่มีความสามารถ และทักษะในการเล่นยอดเยี่ยมในแต่ละรุ่น จะได้พิจารณาให้เป็นนักกีฬายอดเยี่ยม จะได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติตามระเบียบสำนักการศึกษากำหนด
ข้อ 16 สำนักการศึกษา และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่ทีมที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา จะร้องทุกข์ หรือฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายมิได้
ข้อ 17 หากมีกรณีใด นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในระเบียบการแข่งขันนี้ ให้ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดตามความเหมาะสม คำวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเป็นที่ยุติ จะอุทธรณ์ใดๆ มิได้
ข้อ 18 ให้ผู้อำนวยการกองพัฒนาข้าราชการสำนักการศึกษา เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
อุปกรณ์การแข่งขันที่ขอเบิก
1. ลูกฟุตซอล จำนวน 2 โหล (ให้ทีมที่ชนะ ที่ 1,2 และ3 และใช้ในการจัดการแข่งขันด้วย)
2. เสื้อสำรอง(เอี้ยม) 2 ชุด ที่มีหมายเลข(เบอร์) พร้อม ใช้กรณีทีมมาแข่งขันมีสีเสื้อเหมือนกัน
3. ป้ายแสดงทีมที่ยิงประตูได้ 1 ชุด
4. แลกซีนทำสนาม สีขาว หรือสีเหลือง ขนาดกว้า 5 ซ.ม.จำนวน 60 ม้วน สำหรับทำเส้นสนาม
5. ขอสนับสนุนค่าอาหารว่างเจ้าหน้าที่ ผู้ตัดสิน แขกผู้มีเกียรติ์ ค่าเจ้าหน้าที่สนาม ค่าทำเอกสาร เช่นใบส่งตัว ใบเปลี่ยนตัวผู้เล่น ใบบันทึกผลการแข่งขันฯลฯ
หมายเหตุ
2. ฝ่ายจัดการแข่งขัน จะนำเครื่องเสียง และอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นมาเอง
3. ฝ่ายจัดการแข่งขันจะนำคอมพิวเตอร์มาจัดทำเกียรติบัตรให้แก่นักกีฬา ที่ชนะที่ 1, 2 ,3 เอง โดย
ขอสำเนาเกียรติบัตร(แบบว่าง) จากสำนักการศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น: